Meghívó

A Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet [ 2600 Vác, Sas utca 1.] Igazgatósága a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Lszt.) 16.§(1) és a 21.§ (4) bekezdéseiben biztosított jogkörében –  a lakásszövetkezet éves rendes küldöttgyűlését összehívja. Az Igazgatóság tisztelettel meghívja önt a küldöttgyűlésre.

A küldöttgyűlés helyszíne: a küldöttek lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a Madách Imre Művelődési Központ (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63. sz.) 8-as sz. terme.

A küldöttgyűlés időpontja: szeptember 30. szerda, 18:00-20:00 óráig

A küldöttgyűlés megtartásának módja: elektronikus (konferencia) küldöttgyűlés a Zoom rendszer felhasználásával. A küldöttgyűlés megtartható úgy is, hogy a küldöttek részben közvetlenül személyesen vannak jelen, míg részben más küldöttek elektronikus hírközlő eszköz segítségével kapcsolódnak a küldöttgyűléshez. Az a küldött, aki személyesen kíván jelen lenni a küldöttgyűlésen, úgy e szándékát legalább öt naptári nappal a küldöttgyűlés napja előtt az Igazgatóságnál be kell, hogy jelentse. Az a küldött, aki ilyen bejelentést nem tesz, úgy tekintendő, hogy a küldöttgyűlésen telekommunikációs kapcsolaton keresztül kíván részt venni.

A Zoom értekezletre az alábbi linkre kattintva lehet regisztrálni. A név és e-mail cím megadása után kapja meg a jelentkező a “To Join the Meeting” felirat alatt azt a linket, amire kattintva csatlakozni lehet a rendezvényhez. A rendezvényhez való csatlakozás 2020. szeptember 30-án 17:30-tól lehetséges.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkf-CoqTksHNYlugXsz81YghSNXfn54jKo

A küldöttgyűlés napirendje:

1. A lakásszövetkezet elnökének tájékoztatója a szövetkezet általános gazdasági, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, az Igazgatóság tevékenységéről, a rezsicsökkentések eredményeként jelentkező megtakarítások összegéről költségnemenként a lakásszövetkezet tekintetében, valamint tagonként és nem tag tulajdonosonként a fenntartási költség megosztásának az Alapszabály szerinti bontásában.

2. A Felügyelőbizottság beszámolója a tevékenységéről és a lakásszövetkezet éves beszámolójára vonatkozó véleményéről (Lszt. 26.§(2) bek.f.pont)

3. A lakásszövetkezet 2019. éves beszámolójának (mérlegének) elfogadása.

Határozati javaslatok:

1/2020.09.30-KGY sz. küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés az Igazgatóság 2019. évről szóló Beszámolóját és a Mérleget, xxxx ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadja. Az eredménykimutatás szerinti xxxx ezer Ft alaptevékenység + vállalkozási eredményt eredménytartalékba teszi.

2/2020.09.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet 2020. évi költségelőirányzatát üzemeltetési kiadásokra xxxx ezer forint főösszegben, felújításra xxxx ezer forint főösszegben határozza meg, továbbá elfogadja és jóváhagyja a költségek felosztását a beterjesztésben foglaltak szerint.

3/2020.09.30-KGY sz. küldöttgyűlési határozat:  A küldöttgyűlés a rezsicsökkentésből származó megtakarítás felhasználásáról akként rendelkezik, hogy a részközgyűlések tényleges költségei, a tényleges előírások és befizetések figyelembevételével jelentkező valós megtakarítást a tartalékalapba helyezi.

4. A lakásszövetkezet elnöke és a tisztségviselők (Igazgatóság tagjai és a Felügyelő Bizottság) megbízatásának meghosszabbítása 2021. március 31-ig, a 2020. gazdálkodási év lezárása érdekében.

Határozati javaslatok:

4/2020.09.30-KGY sz. küldöttgyűlési határozat:  A küldöttgyűlés – figyelemmel a 2013. évi 5. tv 3:26.§-ára –, 3 tagú Felügyelő Bizottságot választ illetőleg megbízatásukat meghosszabbítja a COVID–19 járványhelyzetre való tekintettel a 2021. költségvetési év lezárásáig, illetőleg 2021 első negyedéve végéig. A Felügyelő Bizottság tagjai:

• _.
• _
• _
A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásának lejárata: 2020.03.31.

5/2015.06.11-KGY számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés – figyelemmel a 2013. évi 5. tv 3:343.§-ára is – Sümegi Andrást (szül.: Budapest, 1971.) a lakásszövetkezet elnökének választja illetőleg mandátumát meghosszabbítja a COVID–19 járványhelyzetre való tekintettel a 2020. költségvetési év lezárásáig, 2021. első negyedéve végéig. Megbízatásának lejárata: 2021.03.31. Cégjegyzési joga önálló.

6/2020.09.30-KGY számú küldöttgyűlési határozat: A küldöttgyűlés – figyelemmel a 2013. évi 5. tv 3:343.§-ára – 5 tagú Igazgatóságot választ, illetőleg az igazgatóság tagjainak megbízatását meghosszabbítja a COVID–19 járványhelyzetre való tekintettel a 2020. költségvetési év lezárásáig, illetőleg 2021. első negyedéve végéig. Az Igazgatóság tagjai:
• 
• 
• 
• 
• 
Az Igazgatóság tagjai megbízatásuk lejárata: 2021.03.31.

Tájékoztató

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. tv. 106.§(1) bekezdése értelmében a jogi személy, így a lakásszövetkezet döntéshozó szervének ülése (küldöttgyűlés) a küldöttek elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható akkor is, ha a jogi személy (a lakásszövetkezet)  létesítő okirata (Alapszabálya) e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.  Ilyen esetben – a 107. §(1) bekezdés értelmében – a lakásszövetkezet elnöke és az Igazgatóság jogosult a konferencia-küldöttgyűlés lebonyolítása szabályainak a meghatározására, a Ptk. és a 2020. évi LVIII. tv 107. §(1) bek. a.) és b.) pontjainak a keretei között.

A küldöttgyűlés elektronikus (konferencia) módon való megtartása a jelenlegi, a fertőzöttek számának gyorsuló ütemben történő növekedése szakaszában lévő („második hullám”) járványhelyzetben – figyelemmel a küldöttek korára, családi kapcsolataira és a járványügyi szakembereknek a terjedés megelőzésére és megakadályozására vonatkozó ajánlásaira is  – kifejezetten indokolt.

Határozatképes küldöttgyűlés esetén a Ptk. 3:339. §-a alapján a küldöttgyűlés a szükségtől függően határozhat arról, hogy jelen meghívó alapján a küldöttgyűlés által tárgysorozatba vett kérdésekről későbbi időpontban folytatja a küldöttgyűlést (folytatólagos küldöttgyűlés).

A küldöttgyűlés – ideértve a folytatólagos küldöttgyűlést is – akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele (50%+1 fő) jelen van.

A küldöttgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a küldött, aki esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A napirendi pontok tárgyában érvényes határozat a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozható. A határozathozatal (szavazás) a küldöttgyűlésen meghatározott módon történik. A szavazás határozati javaslatonként történik.

Az 1–3. napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a jelen meghívó melléklete tartalmazza.

 Vác, 2020. év szeptember  hó 15. nap

Az Igazgatóság nevében:
Sümegi András

a lakásszövetkezet és az Igazgatóság elnöke